माजी पदाधिकारी

आजी / माजी अध्यक्ष. सरचिटणीस, कोषाध्यक्ष आणि समित्यांचे पदाधिकारी

                             अखिल भारतीय  मांगेला समाज परिषदेची स्थापना झाल्या पासून आज पर्यंत अनेक समाज धुरिणांनी या संस्थेचे अध्यक्षपद, सरचिटणीस पद , कोषाध्यक्षपद आणि विविध समित्यांची अध्यक्ष/चिटणीस पदे स्विकारून अनेक वर्षे  समाजाची नि:स्वार्थपणे कोणतेही मानधन न घेता सेवा केलेली आहे. त्यांची पदनिहाय माहिती खालील प्रमाणे –

                                   अध्यक्ष

अनु. क्र.

         नांव

  गांव

        कालावधी

श्री हरेश्वर गोपाल मर्द

घिवली

सन  १९९१  ते  १९९३

श्री प्रभाकर कृष्णा चौधरी

मुरबे

सन  १९९३  ते  १९९७

श्री पंढरीनाथ भिमजी तामोरे

मुंबई माहीम

सन  १९९७  ते  २००० 

श्री राजाराम शिणवार पाटील

सातपाटी

सन  २०००  ते  २००४ 

श्री भारत गंगाधर तांडेल

कोरे

सन  २००४  ते  २००६

श्री पंढरीनाथ भिमजी तामोरे

मुंबई माहीम

सन  २००६  ते  २००७

श्री भारत गंगाधर तांडेल

कोरे

सन  २००७  ते  २००८

श्री अशोक ठकोजी तांडेल

मुंबई-माहीम

सन २००९  ते  आज पर्यंत

 

                          सरचिटणीस

अनु. क्र.

         नांव

   गांव

      कालावधी

श्री राजाराम शिणवार पाटील

सातपाटी

सन  १९९१  ते  १९९७

श्री अशोक ठकोजी तांडेल

मुंबई-माहीम

सन  १९९७  ते  २००२

श्री भारत गंगाधर तांडेल

कोरे

सन  २००२  ते  २००३

श्री राजेंद्र शांताराम मेहेर

कुलाबा

सन  २००३  ते  २००५

कै. भुवनेश्वर  नाईक

श्री राजेंद्र शांताराम मेहेर

सातपाटी

कुलाबा

सन  २००५  ते  २००६

श्री वसंत रघुनाथ तांडेल

डहाणू

सन  २००६  ते  २००७

श्री अशोक  ठकोजी तांडेल

मुंबई-माहीम

सन  २००७  ते  २००८

श्री विश्वनाथ नारायण केणी

दहिसर

सन  २००८  ते  २०१०

श्री संतोष नामदेव मर्द

धाकटी डहाणू

सन  २०१०  ते  २०१२

१०

श्री नरेंद्र परशुराम नाईक

चारकोप

सन  २०१२  ते  आज पर्यंत

 

                          कोषाध्यक्ष

अनु. क्र.

         नांव

    गांव

      कालावधी

कै. पांडुरंग बाबाजी मेहेर

सातपाटी

सन  १९९१  ते  १९९६

श्री सुभाष हरिश्चंद्र तामोरे

सातपाटी

सन  १९९६  ते  १९९७

कै. भास्कर तुकाराम तांडेल

माहीम- रेवाळे

सन  १९९७  ते  २००२

श्री राजाराम शांताराम मेहेर

कुलाबा

सन  २००२  ते  २००३

श्री रघुनाथ दामोदर धानमेहेर

विरार

सन  २००३  ते  २००७

कै. भुवनेश्वर बुधाजी नाईक

सातपाटी

सन  २००७  ते  २००८

श्री भास्कर लक्ष्मण तांडेल

वसई

सन  २००८  ते  २०११

श्री प्रकाश दामोदर  वैद्य

सातपाटी

सन  २०११  ते  २०१२

श्री संतोष नामदेव  मर्द

धाकटी डहाणू

सन  २०१२  ते  २०१४

१०

श्री हेमंत वासुदेव मेहेर

विरार

सन  २०१४  ते  आज पर्यंत

 

                       विविध समित्यांचे पदाधिकारी

     कालावधी

                समिती आणि पदाधिकारी

 

सन १९९६ ते १९९८

 

 

 

 

 

 

 

 

सन १९९८ ते १९९९

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सन १९९९ ते २०००

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सन २००० ते २००१

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सन २००१ ते २००२  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सन २००२ ते २००४

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सन २००४ ते २००६

 

 

 

 

 

 

 

सन २००६ ते २००७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सन २००७ ते २००८

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सन २००९  ते २०१० 

 

 

 

 

 

 

सन २०१०  ते २०११

 

 

 

 

 

 

सन २०११  ते २०१२

 

 

 

 

 

 

 

 

सन २०१२  ते २०१३  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सन २०१३ ते २०१४ 

 

१)       सांस्कृतिक व क्रीडा :- अध्यक्ष- श्री टी. एम. नाईक

                   सचिव- श्री ज्ञानेश्वर मो. पागधरे

२)       वधूवर परिचय समिती : - अध्यक्षा- श्रीमती ताराबाई ना. मेहेर

                    सचिव:- श्री कृष्णा का. पागधरे

३)       शिक्षण समिती      :- अध्यक्ष :- श्री हिराजी पां. वैद्य

४)       महिला विकास      :- अध्यक्षा – श्रीमती ताराबाई ना. मेहेर

                    सचिव – श्रीमती रेखा ज. पागधरे

५)       न्यायदान मंडळ     :- अध्यक्ष- श्री अशोक भा. वझे

 

         सांस्कृतिक क्रीडा : – अध्यक्ष—श्री टी. एम. नाईक

                    सचिव – श्री ज्ञानेश्वर मो. पागधरे

         वधूवर परिचय समिती :- अध्यक्षा- श्रीमती ताराबाई ना. मेहेर

                     सचिव – श्रीमती रेखा ज. पागधरे

         शिक्षण समिती      :- अध्यक्ष- श्री भारत गं. तांडेल

                     सचिव – श्री वासुदेव वि. पागधरे

         महिला विकास  :-     अध्यक्षा – श्रीमती ताराबाई ना. मेहेर

                    सचिव – श्रीमती रेखा ज. पागधरे

         न्यायदान मंडळ     ;- अध्यक्ष- श्री सुभाष ह. तामोरे

                     सचिव – श्री राजाराम शि. पाटील

 

          मत्स्य व्यवसाय विकास :- अध्यक्ष- श्री हरेश्वर गो. मर्द

                      सचिव – श्री तुळशीदास गो. तांडेल

         रोजगार व्यवसाय मार्गदर्शन :-अध्यक्ष- श्री गणपत . धनमेहेर

                            सचिव – श्री जनार्दन रा. पागधरे   

 

१)       न्यायदान सेवा समिती :-    अध्यक्ष – श्री भालचंद्र गो. गोवारी

                        सचिव- श्री जनार्दन कृ. गोवारी

२)       क्रीडा कला व सांस्कृतिक ;-  अध्यक्ष- श्री टी. एम. नाईक

                         सचिव – श्री भुवनेश्वर बु. नाईक

३)       शिक्षण समिती       ;--  अध्यक्ष-  श्री बळवंत ज. धानमेहेर

                       सचिव – श्री वासुदेव वि. पागधरे

४)       वधूवर परिचय समिती  :-  अध्यक्षा= श्रीमती ताराबाई ना. मेहेर

                      सचिव – श्री संदेश द्वारकानाथ मेहेर

५)       महिला  विकास     :-  अध्यक्षा- श्रीमती ताराबाई ना. मेहेर

                      सचिव- सौ. तेजस्विनी तु. तामोरे

६)       रोजगार व व्यवसाय मार्गदर्शन :-अध्यक्ष –श्री गणपत म. धनमेहेर

                           सचिव – श्री जनार्दन रा. पागधरे

 

१)       न्यायदान समिती  ;- अध्यक्ष- कै. भालचंद्र गो. गोवारी

                         श्री अशोक भा. वझे

                  सचिव – श्री जनार्दन कृ. गोवारी

                          श्री भरत का. केणी 

२)       क्रीडा, कला व सांस्कृतिक :- अध्यक्ष – श्री टी. एम. नाईक

                        सचिव – श्री भुवनेश्वर बु. नाईक

                       सहसचिव – श्री प्रकाश दा. वैद्य

३)       शिक्षण समिती       :- अध्यक्ष- श्री प्रवीण ना. दवणे

                      सचिव- श्री देवानंद ए. धांगकर 

४)       वधूवर परिचय समिती  := अध्यक्ष – श्री कृष्णा का. पागधरे

                      सचिव – श्री संदेश द्वा. मेहेर

५)       रोजगार व्यवसाय समिती :- अध्यक्ष – श्री जनार्दन रा. पागधरे

                        सचिव – श्री वसंत र. तांडेल

६)       महिला विकास समिती :-  अध्यक्षा -सौ. देवयानी कृष्णा आक्रे

 

१)       न्यायदान सेवा समिती :- अध्यक्ष- श्री अशोक भा. वझे

                      सचिव – श्री जनार्दन कृ. गोवारी

                              श्री भरत का. केणी

२)       क्रीडा, कला व सांस्कृतिक :- अध्यक्ष- श्री टी. एम. नाईक

                        सचिव – श्री भुवनेश्वर बु. नाईक

                       सहसचिव – श्री प्रकाश दा. वैद्य

३)       शिक्षण समिती :-         अध्यक्ष – श्री प्रवीण ना. दवणे

                       सचिव – श्री देवानंद ए. धांगकर

४)       वधूवर परिचय समिती  :- अध्यक्ष – श्री कृष्णा का. पागधरे

                      सचिव – श्री संदेश दवा. मेहेर

५)       रोजगार व्यवसाय समिती :- अध्यक्ष – श्री जनार्दन रा. पागधरे

                       सचिव – श्री वसंत र. तांडेल

६)       महिला विकास समिती :- अध्यक्षा – सौ. देवयानी कृष्णा आक्रे                      

 

१)       न्यायदान सेवा समिती :- अध्यक्ष – श्री पंढरीनाथ भि. तामोरे

                      सचिव – श्री रमाकांत तामोरे

२)       क्रीडा समिती :-  अध्यक्ष – श्री टी. एम. नाईक

               सचिव – श्री प्रकाश दा. वैद्य

३)       शिक्षण समिती :- अध्यक्ष – श्री प्रवीण ना. दवणे

               सचिव -  श्री देवानंद ए. धांगकर

४)       वधूवर परिचय समिती :- अध्यक्ष – श्री कृष्णा के. पागधरे

                     सचिव – श्री केशव ना. धर्ममेहेर

५)       रोजगार व्यवसाय समिती :- अध्यक्ष – श्री जनार्दन रा. पागधरे

                        सचिव – श्री वसंत र. तांडेल

६)       महिला विकास समिती :- अध्यक्षा – सौ. कांचन क. केणी

७)       संघटन समिती  :- अध्यक्ष – श्री अशोक ठ. तांडेल

 

१)       न्यायदान सेवा समिती :- अध्यक्ष – श्री राजाराम शि. पाटील

२)       क्रीडा समिती :- अध्यक्ष – श्री भुवनेश्वर बु. नाईक

              सचिव – श्री जगदीश आ. नाईक

३)       वधूवर परिचय समिती :- अध्यक्ष – श्री यशवंत शं. आरेकर

                     सचिव – श्री केशव ना. धर्ममेर

४)       कला आणि सांस्कृतिक :- अध्यक्ष – श्री पंढरीनाथ भि. तामोरे

                      सचिव – श्री चंद्रकांत मेहेर

 

न्यायदान सेवा समिती :- अध्यक्ष – श्री राजाराम शि. पाटील

                      सचिव – श्री भरत का. केणी

वधूवर परिचय समिती :- अध्यक्ष – श्री अशोक ठ. तांडेल

                      सचिव – श्री रमाकांत रा. तामोरे

शिक्षण समिती :-  अध्यक्ष – श्री दशरथ पां. तामोरे

                सचिव – श्री गोवर्धन द. पागधरे

कला व सांस्कृतिक समिती :- अध्यक्ष – श्री प्रवीण मं. वैद्य

                         सचिव – श्री देवानंद ए. धांगकर

संपर्क दौरा निधी संकलन :-  अध्यक्ष - श्री भारत गं. तांडेल

                         सचिव – श्री भुवनेश्वर बु. नाईक

महिला विकास समिती :-    अध्यक्षा – सौ. कांचन क. केणी

                         सचिव – सौ. शोभना ज्ञा. दवणे

क्रीडा समिती :- अध्यक्ष – श्री टी. एम. नाईक

              सचिव – श्री प्रकाश द. वैद्य

 

न्यायदान सेवा समिती :- अध्यक्ष – श्री राजाराम शि. पाटील

                     सचिव – श्री किसन भा. मेहेर

निधी संकलन समिती :- अध्यक्ष – श्री राजन पां. मेहेर

                     सचिव – श्री भुवनेश्वर बु. नाईक

कला सांस्कृतिक समिती :- अध्यक्ष – श्री भारत गं. तांडेल

                       सचिव – श्री राजेंद्र शां. मेहेर

महिला विकास समिती :- अध्यक्षा – सौ. कांचन क. केणी

                     सचिव – कु. सुवर्णा अ. तांडेल

शिक्षण समिती  :- अध्यक्ष – श्री रघुनाथ दा. धानमेहेर

                सचिव – श्री गोवर्धन द. पागधरे

वधूवर परिचय समिती :- अध्यक्ष – श्री कमलाकर त्र्यं. तामोरे

                      सचिव – कु. सुवर्णा अ. तांडेल

क्रीडा समिती :- अध्यक्ष – श्री जगदीश आ. नाईक

              सचिव – श्री प्रकाश दा. वैद्य

 

न्यायदान सेवा समिती :- अध्यक्ष- श्री राजाराम शि. पाटील

                      सचिव – श्री किसान भा. मेहेर

निधी संकलन व दौरा समिती :- अध्यक्ष – श्री राजन पां. मेहेर

                           सचिव – श्री प्रकाश दा. वैद्य

वधूवर परिचय समिती :- अध्यक्ष- श्री कमलाकर त्र्यं. तामोरे

                     सचिव – कु. सुवर्णा अ. तांडेल – ठाकूर

 

 न्यायदान सेवा समिती :-  अध्यक्ष- श्री राजाराम शि. पाटील

                        सचिव – श्री किसान भा. मेहेर 

क्रीडा समिती  :- अध्यक्ष – श्री संतोष ना. मर्द

               सचिव – श्री कमलजीत वा. धानमेहेर 

वधूवर परिचय समिती :- अध्यक्ष – श्री जयसिंग ज आक्रे

                      सचिव – श्री कमलाकर त्र्यं. तामोरे

 

न्यायदान सेवा समिती :- अध्यक्ष – श्री भरत का. केणी

                      सचिव – श्री कृष्णा के. पागधरे

वधूवर परिचय समिती :- अध्यक्ष – श्री कमलाकर त्र्यं. तामोरे

                     सचिव :- श्री विश्वनाथ ना. केणी

क्रीडा समिती :- अध्यक्ष- श्री संतोष ना. मर्द

              सचिव – श्री यतीश क. आक्रे

महिला विकास समिती – अध्यक्षा- सौ. कांचन क. केणी

                     सचिव – सौ. शोभना ज्ञा. दवणे

 

न्यायदान सेवा समिती :- अध्यक्ष – श्री नारायण वा. गोवारी

                      सचिव – श्री जगन ह. वैती

वधूवर परिचय समिती :- अध्यक्ष- श्री राजन पां. मेहेर

                     सचिव – श्री चारुहास हंबिरे

क्रीडा समिती :- अध्यक्ष – श्री संतोष ना. मर्द

              सचिव – श्री यतीश क. आक्रे

महिला प्रबोधन समिती – अध्यक्षा - सौ. कांचन क. केणी

                      सचिव – श्रीमती सपना केणी

संघटन समिती :-अध्यक्ष- श्री राजाराम शि, पाटील 

              सचिव - श्री हेमंत ठ. तांडेल

शिक्षण समिती :- अध्यक्ष – श्री गोवर्धन पागधरे  

 

न्यायदान सेवा समिती :- अध्यक्ष- श्री राजाराम शि. पाटील

                     सचिव :- श्री कृष्णा के. पागधरे

वधूवर सूचक समिती :- अध्यक्ष- श्री राजन पां. मेहेर

                    सचिव- श्री चारुहास हंबिरे

क्रीडा समिती :- अध्यक्ष- श्री संतोष ना. मर्द

              सचिव – श्री यतीश क. आक्रे

महिला प्रबोधन समिती :- अध्यक्षा - श्रीमती रेखा ज. पागधरे

                     सचिव – सौ. दर्शना भू. पागधरे

संघटन समिती :- अध्यक्ष- श्री हेमंत ठ. तांडेल

               सचिव – श्री हरिष वि. तामोरे

युवा समिती :- अध्यक्ष :- श्री चारुहास हंबिरे

             सचिव – श्री यतीश आक्रे