डहाणू विभाग

 

1.             चिंचणी   ः चिंचणी, बोभाटे, वाणगाव, दांडेपाडा

2.             वरोर    ः वरोर, गुंगवाडा, धाकटी डहाणू

3.             डहाणू    ः डहाणू, मल्याण, नरपड

4.             बोर्डी     ः चिखला, घोलवड, बोर्डी, झाई

5.             कासा    ः चारोटी, वेती, वरोती, कासा

6.             आषागड  ः सावटा निकना, वधना, आषागड

7.             विक्रमगड ः विक्रमगड

8.             जव्हार           ः जव्हार, मोखाडा

9.             मनोर            ः वाडा, मनोर

ceeefie} He=<þ