पालघर विभाग

 

1.             दातिवरे  ः दातिवरे, कोरे

2.             सफाळा   ः सफाळा, उसरणी

3.             केळवा   ः केळवा, दादरी

4.             वडराई   ः माहीम, टेंभी, वडराई

5.             सातपाटीः िशरगाव, सातपाटी, खारेकुरण

6.             नवापूर   ः मुरबे, आलेवाडी, नवापूर

7.             उच्छेळी  ः दांडी, उच्छेळी

8.             तारापूर           ः घिवली, कांबोडे, तारापूर, पोफरण

ceeefie} He=<þ