वसई विभाग

 

1.             रानगाव          ः रानगाव

2.             कळंब            ः कळंब, राजोडी

3.             नाळे             ः नाळे, वटार, नवापूर, टेंभी

4.             अर्नाळा                   ः अर्नाळा बंदर, अर्नाळा किल्ला

5.             डोलीव           ः डोलीव, चिखल डोंगरी

6.             विरार            ः विरार, नारंगी

ceeefie} He=<þ