मुंबई विभाग

 

1.             कुलाबा   ः कुलाबा, सुदाम झोपडी, कफपरेड

2.             मु. माहीम        ः मोरी रोड, मच्छिमार नगर, रामगड, माहीम बाजार,

ः मांगेल वाडी, स्लोप

3.             वांद्रे             ः वांद्र, खारदांडा

4.             जुहु             ः जुहु - मोरागाव

5.             गोरेगाव  ः गोरेगाव, वर्सोवा, मढ

6.             बोरिवली  ः बोरिवली, मालाड, आंबोली, चारकोप

7.             भाईंदर           ः भाईंदर, मुलंुड, ठाणे, भांडुप, भिंवडी

 

ceeefie} He=<þ